Ismertető | Kezdőlap | Kapcsolatfelvétel Árlista | Megrendelőlap

Rendszerünk az oktatási intézményekben dolgozó vezetők és pedagógusok adminisztrációs munkáját szeretné megkönnyíteni egy online elérést biztosító keretrendszerrel. Így ezek a feladatok bármely internet hozzáféréssel rendelkező gépről elvégezhetők az iskolában vagy akár otthon is.

A rendszer biztosítja a vezetői ellenőrzéshez, elemzéshez, illetve a nyomtatáshoz szükséges funkciókat is.

A rendszer igénybevételének feltétele az egyszeri intézményi regisztrációs - és a havi rendelkezésre állási díj fizetése. A működéshez szükséges intézményi adatok feltöltése online történik. A megfelelő adatok megadásával azonban ezt cégünk is elvégzi külön szolgáltatási díj ellenében.

A fejlesztésnél három olyan területre koncentráltunk, amelyet kötelezően előírnak az intézményeknek, de a megvalósításhoz nem biztosítják a megfelelő informatikai hátteret, vagy a fenntartók által preferált szoftverek működtetése nem biztosított hálózati környezetben, illetve működtetésük körülményes, nem felhasználóbarát.

Ennek megfelelően az ONERT a következő modulokat tartalmazza:

Közalkalmazotti értékelési és önértékelési keretrendszer.

vissza

A rendszer kétpólusú teljesítményértékelést valósít meg.

 • Az egyik pólus a közalkalmazott önértékelése.

 • A másik pólus a vezetői-munkatársi értékelés.

A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy az alkalmazottat ne csak egy vezető értékelje. Intézményi szinten beállítható, hogy egy alkalmazottat a vezetőn kívül még középvezető és kolléga is értékelhessen.

A rendszer egy megadott szerkezetre épülve figyelembe veszi az egyes intézmények által kidolgozott, elfogadott értékelési kérdéseket és az azokhoz megfogalmazott minimum és optimum szinteket. Ennek megfelelően generálja le az értékelő űrlapokat, amelyek kitöltése során a törvényi előírásokhoz igazodóan a

 • nem megfelelő (0 pont)

 • kevéssé megfelelő (1 pont)

 • megfelelő (2 pont)

 • kiemelkedő (3 pont) minősítések választhatók.

A munkakörökhöz, speciális feladatokhoz kapcsolódóan beállíthatók az értékelési területek, részterületek. Ennek megfelelően a nem pedagógus munkakörben dolgozó közalkalmazottak értékelésére, minősítésére is alkalmas.

Ennek megfelelően az értékelési-önértékelési kérdések két nagy csoportba rendeződnek:

 • alapkérdések ( minden pedagógus munkakörben dolgozóra vonatkoznak)

 • speciális tevékenységek, munkakörök

Az alapkérdéseken belül részterület-csoportokat kell meghatározni. Például:

 • Tanórai nevelő-oktató munka

 • Tanórán kívüli, a gyermekkel, tanulóval együtt végzett nevelő-oktató munka

 • Az intézményi szintű programok szervezése és lebonyolítása

 • Együttműködés, az intézményen belüli szakmai fórumokhoz, belső szervezeti egységekhez kapcsolódó tevékenység

 • Azt intézmény, mint szervezet fejlesztésével és értékelésével összefüggő tevékenység

 • Az előírt adminisztráció elvégzése

Speciális tevékenységek, munkakörök a következők lehetnek:

 • Vezető-helyettesi, igazgatóhelyettesi tevékenység

 • Munkaközösség vezetői tevékenység

 • Osztályfőnöki-csoportvezetői tevékenység

 • Minőségügyi vezetői tevékenység

 • Gyermekvédelmi felelősi tevékenység

 • Fejlesztő pedagógusi tevékenység

 • Szabadidő szervezői tevékenység

 • Könyvtáros tevékenység

 • Gazdasági ügyintézői, iskolatitkári tevékenység

 • Karbantartói tevékenység

 • Takarítói tevékenység

 • stb

Az aktív értékelési időszakban az önértékelő nem láthatja a vezetői átlagok értékét. S ennek megfelelően a vezetői-munkatársi értékeléseket végzők sem szereznek tudomást az önértékelés eredményéről.

Az értékelési időszak lezárása után válik csak lehetővé az összesítések lekérdezése. A vezetői-munkatársi értékelést végzők egymás értékeléseit még ekkor sem tekinthetik meg, csak az ezekből adódó átlagértékeket láthatják.

Az értékelés-elemzés személyenként, munkaköri és speciális tevékenységcsoportonként valamint intézményi szinten  is elvégezhető.

A kiértékelés során az önértékelés pontértéke (op) és a vezetői-munkatársi értékelések átlagértéke (va) kerül összevetésre, illetve e kettő átlaga és a maximális érték (me) aránya adja a teljesítményértékelés (TE) % értékét kérdésenként. A vezetői átlagok kerekítésre kerülnek, hogy a törvényi előírásoknak megfelelő pontértékek jelenhessenek meg.

A részterületcsoportok (RTE) és a teljes értékelés (TTE) esetében pedig az önértékelési pontok illetve a vezetői átlagpontok és a maximumpontok összege adja a számítás alapját.
 

Szöveges értékelést kitöltő keretrendszer.

vissza

A tanulói szöveges értékelések összeállítására szolgáló felület kifejlesztésekor figyelembe vettük az OM által ingyenesen terjesztett szoftver alkalmazása során nyert tapasztalatokat és a felmerült hiányosságokat.

 • Az online hozzáférés megoldja a kollégák egyik legnagyobb problémáját, hogy otthonról, nyugodt körülmények között is végiggondolhassák tanítványaik értékelését. Így sem időhöz, sem helyhez nem kötődik ez a munka. Nem kell az adatbázist hordozható tárolóra exportálni, majd onnan visszaimportálni sem.

 • Továbbá a rendszer osztály, tantárgy, tanuló szintű hozzáférési beállítások megtételét teszi lehetővé. Így mindenki csak a saját területeihez fér hozzá. Ezáltal egy tanuló értékelése párhuzamosan is folyhat.
  Csoportbontások esetén megadható, hogy ki tanítja a csoportot, és hogy mely tanulók tartoznak ide.

 • Különválasztottuk az osztályfőnöki tevékenységhez kapcsolódó teendőket, mint a
   

  • személyi adatok megadása, módosítása, ellenőrzése

  • mulasztások lezárása,

  • záradékolás

az értékelés szövegének összeállításától. Ezek külön modulban végezhetők el. Itt lehetőség van a teljes dokumentum megtekintésére is.

Rendszerünk is lehetőséget biztosít egyéni tantárgystruktúra és mondatbank kialakítására. Természetesen a minisztérium által kidolgozott struktúra és mondatbank is használható.

Egy adott tantárgy értékelésének összeállításakor megjelenő felület gyakorlatilag megegyezik az eredeti felülettel, kattintással vehetők át mondatok a mondatbankból, illetve ezek a szerkesztő keretben módosíthatók, bővíthetők.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az egyes értékelési időszakok minősítési szövegei minimálisan térnek el egymástól, ezért a program lehetőséget biztosít arra, hogy az előző értékelési időszak során adott minősítő szöveget automatikusan átvegyük, így csak a szükséges módosításokat, kiegészítéseket kell elvégezni.

Kidolgozott és formázott körlevélsablonunkkal lehetőség nyílik az adatbázisból egyszerű, gyors, csoportos akár osztály- vagy évfolyamszintű nyomtatásra is.


Példa tantárgyi értékelés összeállítására

Aktuális értékelési időszak: 2008-2009. tanév év vége
Az értékelést végző pedagógus: Dalos Virág
A kiválasztott osztály: 1. c
A kiválasztott tantárgy (terület): ének-zene
A kiválasztott tanuló: Vidám Nebuló
Aktuális tevékenység: szöveges értékelés összeállítása
 

Mondatsablonok:

A kiválasztott mondat egyszeri kattintással átkerül az értékelés szövegébe!

Az értékelés szövege: teljes kijelölés  |  törlés  | 
előző értékelés betöltése

Az értékelés véglegesítése

Természetesen a példafelületen csak a funkciók próbálhatók ki, de mentés nem lehetséges. A megadott nevek is kitaláltak.
 

Tanulói heti fejlesztési terv készítését és nyomtatását működtető rendszer

vissza

A szolgáltatást opcionálisan lehet megrendelni a szöveges értékelési modul megrendelése esetén.
A rendszer a szöveges értékelési modulban beállított adatokra épülve lehetővé teszi a rendszert használó pedagógusoknak, hogy egyéni vagy csoportos fejlesztési tervet állítsanak össze. Az osztályban tanító pedagógusok egymástól függetlenül felvehetnek feladatokat a heti tervbe azoknak a tanulóknak, akiket tanítanak.
A heti fejlesztési terveket az osztályfőnök nyomtathatja ki. Illetve egy, adminisztrációs jogokkal rendelkező kolléga (iskolatitkár) minden osztály illetve tanuló tervét ki tudja nyomtatni.

Példa a fejlesztési terv összeállatására:


Aktuális feladat: új feladat hozzáadása a heti tervhez
2. hét
Tantárgynév: matematika
Adja meg a végrehajtás dátumát, az új feladatot, és azokat a tanulókat, akiknek a feladat szól!

A feladat végrehajtásának dátuma:
A feladat leírása:


A feladatot végrehajtandó tanulók:
Á. V. - 4. b
B. B. - 4. b
B. G. - 4. b
Cs. T. - 4. b
D. A. - 4. c
D. Z. - 4. c
G. K. - 4. c
Heti terv
- 2. hét ( 2010.01.04. - 2010.01.10. )
Tanuló neve: Á. V. - 4. b osztály

tantárgyak 2010.01.04.
hétfő
2010.01.05.
kedd
2010.01.06.
szerda
2010.01.07.
csütörtök
2010.01.08.
péntek
Magyar nyelv és irodalom          
Idegen nyelv          
Matematika
Környezetismeret          
Ének-zene          
Rajz és technika          

A pedagógus teljesítmény-nyilvántartás és helyettesítés napi adminisztrációját lehetővé tevő keretrendszer.

vissza

Ez a modul két lényeges területet különít el.

 • A napi megtartott órák, iskolai tevékenységek adminisztrációját, és

 • Az elektronikus helyettesítési napló beírását.

Az első képezi az előírásoknak megfelelően kéthavonkénti teljesítmény elszámolás alapját. Amely figyelembe veszi az adott kolléga kötelező óraszámát és a ténylegesen adminisztrált óraszámot. Az óraszámok előre történő beírását a rendszer nem teszi lehetővé. A táblázat új sora mindig csak az aktuális napon jelenik meg. A kérdéses időszakban visszamenőlegesen lehetőség van módosításra, korrekcióra. Az időszak lezárását követően csak az igazgatói felületen van lehetőség szükség esetén korrekcióra, hiánypótlásra. Az időszak zárásakor összesítő táblázat kinyomtatására van lehetőség.

Pedagógus teljesítménymutató nyilvántartó lap

Pedagógus neve: Kötelességtudó Tamás

Időszak: 2008. 36 - 43. hét

 

hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
TTO TKT EF TTO TKT EF TTO TKT EF TTO TKT EF TTO TKT EF TTO TKT EF TTO TKT EF
36. hét   4   1 4 1 2   2 2 2 1 2 3              
37. hét 1 1   1 4 1 2   2 2 2 1 2 3              
38. hét 1 1   1 4 1 2   2 2 2 1 2 3              
39. hét 1 1   1 4 1 3   2 2 2 1 2 3              
40. hét 1 1   1 4 1 2   2 2 2 1 2 3              
41. hét 1 1   1 4 1 2   2 2 2 1 2 3              
42. hét 1 1   1 4 1 2   2 2 2 1 2 3              
43. hét 1 1   1 4 1 2   2                        

 

Kötelező óraszám Tanítási napok száma Tanítási időkeret
22 38 167

 

  TTO TKT EF KNO EO Óraszám LVO
36. hét 7 13 4 0 0 24 0
37. hét 8 10 4 0 0 22 0
38. hét 8 10 4 0 0 22 0
39. hét 9 10 4 0 0 23 0
40. hét 8 10 4 0 0 22 0
41. hét 8 10 4 0 0 22 0
42. hét 8 10 4 0 0 22 0
43. hét 4 5 3 0 0 12 0
Összesen 60 78 31 0 0 169 0

 

Teljesítmény mutató   Kifizetendó túlórák száma
169 2

 

 

 
pedagógus aláírása

A másik lehetővé teszi, hogy a kollégák elektronikus formában rögzítsék a helyettesítéseket, megadva a szokásos papír alapú helyettesítési naplónál megszokott információkat.

Helyettesítő Helyettesító Elemér
Dátum
Osztály / csoport
Hányadik óra Össz óraszám   
Óra megnevezése
Helyettesítendő (k)  
Távollét oka
Helyettesítés típusa
A kattintás előtt ellenőrizd a bevitt adatok pontosságát!
 

A rendszer előnye, hogy az időszakok végén összesítő nyomtatványok készíthetők, ahol a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik a kifizetendő óraszámok kiszámítása a helyettesítés típusának megfelelő 100%-s, 50%-s és 130%-s szorzóval.
 

Pedagógus neve: Helyettesítő Elemér

Időszak: 2009. 36 - 43. hét

 

hetek Eseti helyettesítés
100 % óradíj (H) 50 % óradíj (ÖV) 130 % óradíj (2 ÖV)
36. hét 1 - -
37. hét - - -
38. hét 2 - -
39. hét - - -
40. hét - 1 -
41. hét - 2 -
42. hét - - -
43. hét - - -
Σ 3 3 0

 

el-
számo-
landó
3 1,5 0
4,5

 

 

 
pedagógus aláírása
 

Belső, szöveges üzenetküldő rendszer

vissza

A szolgáltatást akkor célszerű igénybe venni, ha a kollégáknak napi belépési, adminisztrációs kötelezettségük van. Pontosan ezért nem rendelhető önálló modulként, kiegészítő csomagként, ingyenesen kerül beépítésre.

Egyszerű szöveges, privát és csoportos üzenet küldésére ad lehetőséget.

Az igazgató vagy a munkaközösség-vezető gyors információtovábbításra használhatja, olyan esetekben, amikor nincs szükség, vagy nincs értelme értekezletet, megbeszélést tartani.

A mindennapi tevékenységek során előfordulhat, hogy nem találkozunk minden kollégánkkal, de szeretnénk neki valamit elmondani, vagy éppen csak boldog névnapot kívánni.

Önt is érdekelheti
Ajánlott felbontás: 1024 x 768 
Ajánlott böngésző: Internet Explorer 7 
 
Code & Design: Márky Vilmos - Üzemeltető: É+L Kft.